Facebook | Twitter Skriv ut

Om oss

Koordineringsgruppen skal koordinere arbeidet med bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen.

Koordineringsgruppen består av disse:

  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Mattilsynet
  • Miljødirektoratet
  • Veterinærinstituttet

Koordineringsgruppas rolle er å definere rammer og vilkår arbeidet skal skje innenfor, samt å konkretisere målformuleringer. Arbeidet koordineres av en gruppe bestående av representanter for Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Trøndelag, Mattilsynet og Sunndal kommune. Veterinærinstituttets prosjektleder for bevarings- og reetableringsarbeidet er sekretær i gruppa.

Miljødirektoratet har det overordna nasjonale ansvaret for bevaring og reetablering av fiskebestandene etter kjemisk behandling av vassdrag. Miljødirektoratet rolle er å bestemme rammene og tildele hovedrollene i aktiviteten i tråd med forvaltningens ansvarsområder og Miljødirektoratets kontrakter med de ulike instanser i prosjektet. Miljødirektoratet godkjenner dynamisk plan for bevarings- og reetableringsarbeidet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdals er tiltakshaver for bevaring og reetablering. Fylkesmannen skal lede Koordineringsgruppen og Referansegruppen, og følge opp oppdrag, vilkår og retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. 

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for landets genbankvirksomhet, bevaring og reetablering frem til friskmelding/måloppnåelse. Veterinærinstituttet er prosjektleder og koordinator for reetablering- og bevaringsarbeidet i Drivaregionen på oppdrag fra Fylkesmannen. Arbeidsoppgaver skal gjennomføres i henhold til faglige målsetninger gitt av Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet sitt ansvar i reetableringsarbeidet vil være å koordinere og kvalitetssikre det praktiske arbeidet med innsamling til genbank, utsettingsmaterialet og kontroll av måloppnåelse. Oppgavene vil blant annet dreie seg om opplæring av lokalt personell, kvalitetssikre gjennomføringen og dokumentere effekten av tiltaket.

Referansegruppen er satt sammen av berørte grunneierne, kommuner, organisasjoner og andre impliserte parter. Gruppen skal dannes ved hjelp av de lokale lag og foreninger som er tilstede i regionen, og skal bestå av lederne i de ulike elveeierlagene, representant fra JFF, Sunndal og Oppdal kommune, Veterinærinstituttet og eventuelt andre aktuelle interessenter, som regulant. Denne gruppa skal bistå i å planlegge arbeidet i regionen og kan komme med innspill. Referansegruppa som er opprettet i regionen, skal informeres og høres og oppfordres til å videreformidle informasjon til sine egne.

Sunndal kommunes rolle er å bistå prosjektet i det praktiske arbeidet med bevaring, innsamling til genbank og reetablering. Gjennom inngående kjennskap til planer og utvikling av prosjektet vil Sunndal kommune besitte viktig kunnskap for planleggingsarbeidet rundt utvikling, forvaltning og verdiskaping i regionen.

Regulantens rolle er å drifte genbank for laksestammen i Driva i henhold til pålegg og kontrakter med Miljødirektoratet. Det er også et ønske om at regulant stiller Vermøyanlegget til disposisjon for oppbevaring av stamfisk i bevaringsperioden. Eventuelle endringer i oppgaver blir definert i form av endring av pålegg fra miljøforvaltningen.

Publisert: 03.10.2016 Sist endra: 24.04.2018