Facebook | Twitter Skriv ut

Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppa - tidligere kalla styringsgruppa - vart i si tid oppretta for å koordinere arbeidet med bekjemping av Gyrodactylus salaris i Driva-regionen.

Ansvarsforhold

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er tiltakshaver for bekjempelse av parasitten, nødvendig bevaring- og reetablering av berørte fiskebestander, herunder leder og drift av regional koordineringsgruppe. Fylkesmannen har således ansvaret som vanlig i tilsvarende bekjempelsesaksjoner.

Miljødirektoratet tar ansvaret for alt nødvendig arbeid i forbindelse med etablering av sperrene i regionen. Miljødirektoratet leier inn hjelp tilsvarende ett årsverk fra fylkesmannen til dette formålet.

Fremdriftsplan: 

  • Frem til medio 2015: Alt gjenværende arbeid herunder bygging av veger, heving av el.-master, etablering av alternativ drikkevannskilde for berørte parter på Snøva, nødvendig detaljplanlegging og anbudsrunder gjennomføres.   
  • Medio 2015 - primo 2016: Byggetrinn 1: Bygging av landfester og andre nødvendige installasjoner på land.  
  • Vinteren 2016/17: Byggetrinn 2: Bygging av konstruksjoner i elveløpet. Sperra i funksjon fra sesongen 2017.

Revidert fremdriftsplan medfører at utgiftene til etablering av sperrer vil fordeles over tre budsjettår. Budsjettering av totalkostnaden er som kjent så langt basert på et prisoverslag. Vi vil komme tilbake til eventuelle konsekvenser med tanke på årets bevilgning og fordeling av kostnader på budsjettårene 2016 og 2017 så snart praktisk mulig

 

Koordineringsgruppa består av disse:

  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Mattilsynet
  • Miljødirektoratet
  • Veterinærinstituttet

Antatt tidslinje for gyrobekjempelse i Drivaregionen

Publisert: 28.04.2015 Sist endra: 05.05.2015