Facebook | Twitter Skriv ut

Miljødirektoratet

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en alvorlig trussel mot norske laksebestander. Parasitten er innført til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret. 

G. salaris er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger, og den er regnet for å være blant de største truslene mot ville laksestammer i Norge. Produksjonen av lakseunger reduseres dramatisk (80-90 prosent) i vassdrag med G. salaris, og laksestammene trues av utryddelse etter få år, dersom ikke mottiltak iverksettes.

En følge av innføringen av snylteren er årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.

Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak. Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten.

 

Flag of the United Kingdom

The salmon parasite Gyrodactylus salaris is a serious threat to Norwegian salmon stocks. The parasite was introduced to Norway through the importation of foreign salmon and rainbow trout.

G. salaris is a barely visible parasite that lives on the skin of juvenile salmon, and it is considered to be among the biggest threats to wild salmon stocks in Norway. The production of juvenile salmon is dramatically reduced in rivers with G. salaris (80-90 percent), and salmon stocks are threatened with extinction within a few years, unless countermeasures are implemented.

A consequence of the introduction of the parasite is a loss of annual revenue in the order of 200-250 million Norwegian kroner, which until today has cost Norway three to four billion Norwegian kroner.

The Norwegian Food Safety Authority is responsible for monitoring, prevention and infection restrictive measures. The Norwegian Environment Agency is responsible for measures to eradicate the parasite. 

 

Deutschlandflagge

Der Lachsparasit Gyrodactylus salaris ist eine ernsthafte Bedrohung für die norwegischen Lachsbestände. Der Parasit wurde durch die Einfuhr von ausländischen Lachsen und Regenbogenforellen nach Norwegen gebracht.

G. salaris ist ein kaum sichtbarer Parasit, der auf der Haut junger Lachse lebt, und er zählt zu den größten Bedrohungen für die Wildlachsbestände in Norwegen. Die Produktion von Junglachsen in mit G. salaris infizierten Flüssen ist drastisch reduziert (80-90 Prozent), und die Lachsbestände sind innerhalb weniger Jahre vom Aussterben bedroht falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Eine Folge der Einführung des Parasiten ist ein Verlust des Jahresumsatzes in der Größenordnung von 200–250 Millionen norwegischer Kronen, die bis heute Norwegen drei bis vier Milliarden norwegische Kronen gekostet hat.

Das Norwegische Amt für Lebensmittelsicherheit ist für die Überwachung, Prävention und infektionsverhindernde Maßnahmen verantwortlich. Das norwegische Umweltamt ist für die Maßnahmen zur Beseitigung des Parasiten verantwortlich.

Publisert: 14.07.2016 Sist endra: 23.02.2018


Livet til villaksen

Villaksens liv er en reise. Den fødes i elva og lever første delen av livet sitt der. Så vandrer den ut i havet og vender først tilbake til elva når den er kjønnsmoden, for å gyte. Laksen er en av få fiskearter som kan leve både i ferskvann og saltvann.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Animasjonsfilm om gyro

Se hvordan laksen påvirkes i denne animasjonen om Gyrodactylus salaris

(Kilde: Miljødirektoratet).