Facebook | Twitter Skriv ut

Artsdatabanken

"Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en fremmed art i norske vassdrag. Den er en utvendig parasitt på atlantisk laks (Salmo salar) når fisken oppholder seg i ferskvann. I vassdrag der den forekommer fører den til ca. 85 % reduksjon både i tettheten av lakseunger og fangsten av laks. G. salaris er en økologisk og økonomisk svært skadelig organisme som hittil er registrert i 48 norske lakseelver."

 

Flag of the United Kingdom

"The salmon parasite Gyrodactylus salaris is an alien species in Norwegian rivers. It is an external parasite of Atlantic salmon (Salmo salar) when the fish stay in freshwater. In rivers where it occurs it leads to approximately 85% reduction in both the density of juvenile salmon and catch of salmon. G. salaris is an ecologically and economically very harmful organism registered thus far in 48 Norwegian salmon rivers. "

 

Deutschlandflagge

"Der Lachsparasit Gyrodactylus salaris ist eine eingeschleppte Art in norwegischen Flüssen. Er ist ein Außenparasit des atlantischen Lachses (Salmo salar) wenn sich dieser im Süßwasser aufhält. In Flüssen, in denen er auftritt, führt er zu einer etwa 85%-igen Reduktion in sowohl der Bestandsdichte der jungen Lachse, als auch im Fang von Lachsen. G. salaris ist ein ökologisch und ökonomisch sehr schadsamer Organismus, der bisher in 48 norwegischen Lachsflüsse registriert wurde."

Publisert: 14.07.2016 Sist endra: 23.02.2018