Facebook | Twitter Skriv ut

Lakse- og innlandsfiskloven

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.


§ 1. Lovens formål

 • Forvalting av naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares
 • Gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere

 

§ 7 a. Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

 • I disse områdene skal laksen sikres en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep

 

§ 11. Spesielle reguleringer i en fiskesesong

 • Departementet kan gi regler om fangstintensiteten og tillatt oppfisket mengde i vassdrag eller fastsette andre hensiktsmessige tiltak innenfor vedkommende fiskesesong for å sikre en rasjonell utnytting eller for å sikre fiskebestanden

 • Departementet kan med øyeblikkelig virkning forlenge eller stoppe et fiske når vannføringen eller andre særlige forhold tilsier det

 

§ 12. Tiltak i særskilte situasjoner

 • Departementet kan sette i verk de tiltak som anses nødvendig for å forebygge, begrense eller hindre skade når artsmangfoldet er truet av forurensning eller andre miljøforstyrrelser
 • Departementet kan treffe vedtak om fjerning av organismer som kan ha vesentlig skadepotensial for andre ferskvannsorganismer

 

§ 15.Fisketrapp, fiskerenne o.l.

 • Det er forbudt å fange fisk i fisketrapp, fiskerenne eller liknende anlegg, øke eller minske vannføringen eller hindre eller forsøke å hindre fisk i å komme inn i eller gjennom anlegget
 • Forbudet gjelder også på en strekning fra 50 meter ovenfor og til 50 meter nedenfor fisketrapp, fiskerenne eller liknende anlegg
 • Departementet kan fastsette en annen fredningssone der dette er nødvendig.

 

§ 33. Åpning av fiske etter anadrome laksefisk, nærmere bestemmelser om redskapsbruk, fisketider m.m.

 • I samsvar med naturmangfoldloven og formålet i loven her kan Kongen tillate fiske etter anadrome laksefisk
 • Tillatelsen kan gis for nærmere angitt tidsrom og gjelde bestemte områder, redskaper, fangstmåter, arter eller fangstkvantum
 • Departementet kan gi utfyllende bestemmelser

 

§ 37. Hensynet til dyrevelferd, forbudte tiltak og fiske- og avlivingsmetoder

 • Det er forbudt å transportere levende fisk i og ved vassdrag uten tillatelse fra departementet, ved enkeltvedtak eller forskrift

 

§ 44. Oppgaveplikt

 • Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til bruk for den offentlige statistikk
 • Ved leie av fiskerett, eller kjøp av fiskekort i vassdrag plikter fiskeren å gi oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten
 • Den som eier fiskerett er pliktig til å gi melding innen en nærmere fastsatt frist
 • I vassdrag eller deler av vassdrag hvor skriftlig oppgave over fangsten ikke innleveres, skal det som hovedregel unnlates å åpne for fiske etter anadrome laksefisk

 

§ 49. Straff

 • Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller imedhold av denne lov eller opprettholdt ved loven eller vilkår fastsatt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år dersom forholdet ikke rammes av et strengere straffebud
 • Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes
 • Den som krenker en annens rett ved å fiske, straffes med bøter. Forsøk er straffbart

 

Kilde: Lakse- og innlandsfiskloven

Publisert: 18.07.2016 Sist endra: 05.10.2016