Facebook | Twitter Skriv ut

Forskrift om kontrollområde for lakseparasitt

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland

§ 1. Formål

 • Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr innenfor forskriftens virkeområde

 

§ 4. Restriksjoner på flytting og utsett

 • Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet
 • Det er forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet

 

§ 5. Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander

 • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes fullstendig eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag

 

§ 6. Kjemisk behandling av vassdrag

 • Mattilsynets regionkontor kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for å begrense eller utrydde forekomsten av Gyrodactylus salaris

 

§ 7. Forbud mot fiske og andre aktiviteter

 • Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen
 • Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr
 • Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning

 

§ 8. Forbud mot flytting av vann

 • Vann som er hentet fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal ikke slippes ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning
 • Uttak av vann fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal meldes til Mattilsynet
 • Mattilsynet kan pålegge desinfeksjon av enheter som har vært brukt til slik henting.

  

§ 12.Tilsyn og vedtak

 • Når ikke annet er bestemt fører Mattilsynets distriktskontor tilsyn med og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med Matlovens § 23 om tilsyn og vedtak,
 • og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

 

§ 14. Straffebestemmelser

 • Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28

 

Kilde: Forskrift om kontrollområde for lakseparasitt

Publisert: 18.07.2016 Sist endra: 18.07.2016