Facebook | Twitter Skriv ut

Framdrift for arbeidet med fiskesperra

Oppgraderingen av fiskesperren i Driva begynte allerede tidlig i januar 2018. Her kan du følge med på hva som skjer.

Status 12.03.2018

Rist:

Montasje av ny rist ferdig.

 

Øvrige arbeider:

 • Utvidelse av bunnplate med energidrepere er ferdigstilt.
 • Plastring og støp mellom plastringsstein er ferdigstilt med unntak av noe supplering av plastring i nedre kant. Dette fullføres i løpet av inneværende uke (uke 12).
 • Ledevegg mot nord er ferdig støpt. Her gjenstår montasje av stål og rister, noe som utføres så raskt som mulig, men er mindre avhengig av vannføring.
 • Damelementer monteres fredag 23. mars.
 • Rydding i elva fullføres uke 12.
 • Fjerning av tilkjørt masse for tilkomstveger er i gang og fullføres i uke 14.
 • Nedrigging vil skje i uke 14.
 • Slipprør for fisk er ferdig montert.

 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

Det har så langt ikke vært rapportert skader med fravær.

--------------------------------------------------------------------- 

Status 19.03.18

Rist:

Montasje av ny rist ferdig.

 

Øvrige arbeider:

 • Utvidelse av bunnplaten med energidrepere ble ferdigstilt i uke 11.
 • Plastring og støp mellom plastringssteinene fullføres i uke 12.
 • Ledevegg mot nord skal støpes i uke 12.
 • Etter planen fullføres alle arbeider i elveløpet i løpet av uke 12. Opprydding i elveløpet vil også utføres i uke 12.
 • Etter påske vil øvrige berørte områder ryddes og rigg fjernes.

 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

Det har så langt ikke vært rapportert skader med fravær.

Status fiskesperra i Driva 19.03.18 - bunnplate og energidreper

 

Status fiskesperra i Driva 19.03.18 - ny rist

---------------------------------------------------------------------

Status 12.03.2018

Rist:

Montasje ny rist fullføres i løpet av uke 10.

 

Øvrige arbeider:

Fangdam/ledevoll for å lede vann vekk fra nordre del av elva er nå på plass og damelementer er fjernet fra søndre del og satt på plass igjen på nordre del. Det har etter dette vært satt opp ledevegg i tre oppstrøms bro for å lede vekk lekkasjevann som kommer gjennom dammen. Ny bunnplate med energidrepere og plastring med betongstøp og øvrig plastring er fullført for søndre del.
Arbeid med fundament for bunnplate nordre del er i gang og etter planen skal bunnplate med energidrepere være ferdig i løpet av uke 11. I uke 12 vil plastring fullføres og ledevegg nord fullføres.
Entreprenøren mener fortsatt at arbeidene skal kunne være ferdig til påske såfremt ikke noe uforutsett skulle oppstå. Det er gode værprognoser for neste periode med noe mindre kulde, noe som trolig vil forenkle resterende arbeider.

 

Kvalitet:

Kvalitet på utførelse følges opp på byggeplass. Kontrollør fra Sweco følger opp utførelse mht. krav fra NVE. I tillegg følges kvalitet opp av byggeleder.

 

 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

Det har så langt ikke vært rapportert skader med fravær.

 


Administrative forhold:

Det gjennomføres byggemøter hver 14 dag i perioder med kontinuerlig arbeid. Det gjennomføres egne fremdriftsmøter hver 14 dag, de ukene det ikke er byggemøter.

Ny rist på fiskesperren i Driva 12.03.2018

Ny energidreper på den nye bunnplaten nedenfor brua 12.03.2018

---------------------------------------------------------------------

Status: 01.03.2018

Pr. utgangen av uke 9 er følgende planlagte arbeider utført:

Rist:

Montasje av ny rist er i gang og ny rist er montert med unntak av ett felt hvor leider for tilkomst ligger. Ca.25 % av rista er ferdig sveist.

 

Øvrige arbeider:

Fangdam/ledevoll for å lede vann vekk fra nordre del av elva er nå på plass. Elva flyttes etter planen 1-2 mars.
Steinplastring er fjernet for klargjøring av støp av bunnplate nord.
Kran er på plass 1. mars for å ta vekk damelementer i søndre del og montere damelementer i nordre del som ledd i å flytte elva.
I neste periode planlegges klargjøring for armering og støp av første del av nordre del av damplate med energidrepere.
Parallelt med dette utføres plastring nedstrøms damplata.
Målet er å bli ferdig til påske. Kulda skaper imidlertid noen utfordringer med is og frost i bakken.

 

Kvalitet:

Kvalitet på utførelse følges opp på byggeplass. Kontrollør fra Sweco følger opp utførelse mht. krav fra NVE. I tillegg følges kvalitet opp av byggeleder. 

 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

Det har så langt ikke vært rapportert skader med fravær.

 

Andre forhold:

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), Marit Klungen, er godt orientert om pågående arbeider. VTA har for øvrig ingen merknader til arbeidene.

 

---------------------------------------------------------------------

Status: 12.02.2018

Rist:

Eksisterende rist er fjernet og lagt i depo. Ny rist er klar for montering uke 7.

 

Øvrige arbeider:

Fangdam/ledevoll for å styre vannet unna planlagt arbeidsområde er utført. I tillegg er det satt opp en ledevegg i tre for å lede vekk lekkasjevann gjennom dammen.

Første del av forlenget bunnplate, 28 m, ble støpt 8.2.18. Energidrepere ble montert og forankret i bunnplata. Neste støp planlegges utført i løpet av uke 7.

Kanal fra utløp fisketrapp er forlenget noen meter i nedre ende.

Arbeidene går etter planen og det er ingen ting som tyder på at planlagt sluttdato for arbeidene skal endres.

 

Kvalitet:

Kvalitet på utførelse følges opp på byggeplass. Kontrollør fra Sweco følger opp utførelse mht. krav fra NVE og skriver rapporter på utført kontrollarbeid. I tillegg følges kvalitet opp av byggeleder.

 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

Det har så langt ikke vært rapportert skader med fravær.

 

Økonomi:

Miljødirektoratet har fått spørsmål om kostnadene med fiskesperra i Driva:

Fiskesperra i Driva hadde et budsjett på 70 mill. kr, inklusiv fisketrapp og fangsthus. Det er også benyttet betydelige økonomiske midler lokalt og regionalt som ikke er beskrevet i budsjettet for fiskesperra. Totale kostnader ligger likevel innenfor budsjett.

Kostnadene knyttet til bytte av rist og øvrige arbeider som er skissert i framdriftsrapportene er beregnet til 8 mill. kr. 

 

Ny bunnplate og energidreper nedenfor brua

Ny bunnplate og energidreper nedenfor brua

---------------------------------------------------------------------

Status: 01.02.2018

Arbeidene omfatter utskifting av rist samt supplerende/tilleggsarbeider på bunnplata. Tiltakene skal sikre at oppvandrende fisk ikke kan passere sperra.

Følgende arbeid er utført:

Rist:

 • Eksisterende rist er fjernet og lagt i depo. Ny rist er klar for montering uke 7.

 

Øvrige arbeider:

 • Fangdam/ledevoll for å styre vannet unna planlagt arbeidsområde er utført. I tillegg er det satt opp en ledevegg i tre for å lede vekk lekkasjevann gjennom dammen.
 • Energidrepere er fjernet og klargjøring av bunn for forlenget bunnplate i tørrlagt elveløp er godt i gang.
 • Skjøtearmering mellom eksisterende og forlenget bunnplate er på plass og ca. 25 m lengde klargjøres for montering av nye energidrepere og armering av bunnplate. Støp av bunnplate er etter planen tenkt utført i slutten av uke 6.
 • Nye energidrepere er ferdig støpt i fabrikk.
 • Det er planlagt ledevegger på hver side av dammen nedstrøms for å fjerne bakevjer/hvileplasser for fisken. Disse arbeidene følger etter støp av bunnplate.
 • Kanal fra utløp fisketrapp forlenges noen meter i nedre ende for bedre lokkestrøm til fisketrappa. Dette arbeidet er i gang og forventes å ta et par dager.
 • Det er så langt ingen ting som tyder på at planlagt sluttdato for arbeidene skal endres.

Området nedenfor brua

Fiskesperre uten rist

Publisert: 11.10.2018 Sist endra: 11.10.2018