Facebook | Twitter Skriv ut

Fiskeregler og desinfisering

 Krav til desinfisering

 • Enhver fisker – både lokal og tilreisende – må registrere seg før fisket starter
 • For lokale fiskere er registreringen gyldig hele sesongen
 • For tilreisende fiskere er registreringen gyldig i 2 uker
 • Fiskeutstyr  desinfiseres før det flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag

 Requirement to disinfect

 • Every angler – both local or external – has to register before starting fishing
 • For local anglers registration is valid for the whole season
 • For external anglers registration is valid for two weeks
 • Fishing equipment must be disinfected before leaving to another river or to other parts of the same river

 Aufforderung zur Desinfektion

 • Jeder Angler, sowohl ortsansässige als auch anreisende – müssen sich vor Angelbeginn registrieren
 • Für ortsansässige Angler gilt die Registrierung die ganze Saison
 • Für anreisende Angler gilt die Registrierung zwei Wochen
 • Angelausrüstung muss desinfiziert werden bevor diese zu anderen Gewässern oder anderen Teilen des gleichen Gewässers transportiert wird

 • Enhver fisker registrerer seg før fisket starter hos en godkjent desinfiseringsstasjon (se kart)
 • Kvitteringen fås per e-post og om ønskelig via SMS
 • Dersom registreringen utløper før fisket avsluttes, kan desinfiseringsstasjoner forlenge registreringen med nye 2 uker
 • En dag før registreringen utløper får fiskeren påminnelse via SMS
 • Ved avreise  utstyret desinfiseres hos en godkjent desinfiseringsstasjon. Dette koster 100 kr og fiskeren får desinfiseringsattest via e-post og SMS
 • For å bli registrert som en lokal fisker, må utstyret bare brukes i Driva gjennom hele sesongen

 

Godkjente desinfiseringsstasjoner hvor du kan registrere deg og desinfisere utstyret ditt:

 • Desinfeksjonsstasjoner

  I Drivaregionen finnes det nå følgende godkjente desinfeksjonsstasjoner som fiskerne kan bruke for å desinfisere utstyret sitt før de forlater regionen:

  Cirkle K Sunndalsøra Sunndalsvegen 10, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-00.00 Tlf: 94189451

  Trædal Hotell og turistsenter Lort Philips veg 50, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 71 69 87 00 E-post post@tredal.com

  YX Oppdal Trondheimsvegen 43, 7340 Oppdal Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 982 94 963

 

 Fiskeregler for Driva:

 • Fisketider
  • Laks: 1/6 - 15/9
  • Sjøørret: ikke tillatt
 • Fredningssone: hengebrua ved Vermøy - Romfo bru 
 • Markfiske skal utøves med sirkelkrok i størrelse 1/O (tilsvarer 13 mm åpning mellom krokspiss og skaft/stamme) eller større
 • Nattfiske stengt (klokka 00:00 - 06:00): 1/8 - 15/9
 • Oppstrøms Romfo bru
  • Tillatt å fiske etter innlandsfisk: 1/6 - 31/8
  • Minstemål: 15 cm
 • Oppstrøms fiskesperre: All merket fisk skal settes tilbake

  

 Fishing rules for river Driva:

 • Fishing season
  • Atlantic salmon: June 1 – September 15
  • Sea trout: protected all year round
 • Sanctuary: Suspension bridge at Vermøy – bridge at Romfo
 • Worm fishing only allowed with circle hooks size 1/O (equal to 13 mm gap between point and shank) or larger
 • Night fishing prohibited (00:00 – 06:00): August 1 – September 15
 • Upstream Romfo bridge
  • Fishing season for brown trout and Arctic char: June 1 – August 31
  • Minimum landing size: 15 cm
 • Upstream fish barrier: all fish with tags have to be released again

 

 Angelregeln für die Driva:

 • Befischungszeitraum
  • Atlantischer Lachs: 1.6. – 15.9.
  • Meerforelle: ganzjährig geschont
 • Schongebiet: Hengebrücke bei Vermøy – Brücke bei Romfo
 • Wurmangeln nur mit Kreishaken/Circle Hook in Größe 1/O (entspricht 13 mm Öffnung zwischen Spitze und Schenkel) oder größer erlaubt
 • Nachtangelverbot (d.h. 00:00 – 06:00): 1.8. – 15.9.
 • Flussaufwärts der Brücke bei Romfo
  • Befischungszeitraum für Bachforellen und Saiblinge: 1.6. – 31.8.
  • Schonmaß: 15 cm
 • Flussaufwärts der Fischsperre: alle Fische mit Erkennungsmarke müssen wieder ausgesetzt werden

Publisert: 11.10.2018 Sist endra: 11.10.2018